CHAO-KANG CHUNG

Home   ‧   Biografie   ‧   Malerei   ‧   Installation   ‧   Texte    ‧   Kontakt 

 

Erich Franz, 2016

 

Erich Franz, 2018a

 

Erich Franz, 2018b

 

Gerd Blum, 2018

 

 

Ausstellungskatalog der Einzelausstellungen 2018:

Chao-kang Chung: Im Studio (Ausstellungskatalog Kunstverein Lippstadt; Hachmeister Galerie Münster), hg. von Erich Franz, Münster/Lippstadt 2018 

(ISBN: 978-3-9819615-0-8) hier Link zur pdf